#

Minnet İlâha Kim Girü Ol Şâh-ı Kâm-yâb

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Minnet İlâha kim girü ol şâh-ı kâm-yâb
Tahtına irişüp didi aña baht-ı kâm-yâb

Feth ü zaferle irişiben dâr-ı mülkine
Kıldı adû rikâbını kılıcına kırâb

Mamûr kıldı memleketi cümle adl
Giderdi zulmı komadı bir yir ki ola harâb

Olmış-durur saâdet-i devlet aña nasîb
Şöyle ki oldı lutf-ıla adl ü sehâ nısâb

Sultân-ı tâc-bahş Mehemmed şeh-i mülûk
Kim yüz sürer yolına anuñ mâh u âfitâb

Eydür duâ vü medh aña mecmû-ı hâs u âm
Kılur senâ vü hamd aña yik-pâre şeyh ü şâb

Her-geh ki azme hazm ide düşmenlere aña
Bâd-ı sebük-inândur u kûh-ı girân rikâb

Okıdur ol kazâ ki kaderlendi çarhdan
Kılıcı sâikadur u sügüsidür şehâb

Her kanda kim anuñ eli feyzi atâ ide
Düşer hayâdan eriyibenüñ yire sehâb

Esrâr-ı çarh gün bigi rûşen-durur aña
Lâ-büd ne fikr itse hatâsuz olur savâb

Âlem içinde her ne ki var münkalib olur
Minnet Haka ki yohdur anuñ tahtına inkılâb

Hulkı şemâmesi gülüñ irdi meşâmına
Ol şermden-durur ki eriyiben olur gül-âb

Her yaña döner-ise n?ola hasm tâsadan
Sayru olana bî-gümân irişür ıztırâb

Ger Rüstem-ise ol ki saña olmaya mutîc
Kılıcuñ aña serzeniş-ile ider itâb

Yüzüñ safâsını görüben gül hayâdan uş
Yeşil harîr lal yüzine ider nikâb

Tâ mihr ü mâh kapuña yüz dutdı ser-te-ser
Kim ol cemî-i âleme mercidür ü me?âb

Söz nicesi irişdüre medhüñe Ahmedî
Kim şem bigi eritdi anı sûz-ı igtirâb

Kankı şarâba vardısa sîr-âb olam diyü
Oldı serâb tâli ü bahtında anuñ şarâb

Her yaña vardı bulmadı kimseneden kerem
İtdi girü işügüñe devlet bigi iyâb

Sinüñ işigüñe süre ihlâs-ıla yüzin
Her kim diler ki devlet ü baht ide iktisâb

Niçe ki ola çarh-ı felekde medâr u kutb
Olsun sipihr-i mihr senüñ dergehüñ-mesâb

Kılsun yolını düşmenüñüñ hatt-ıla hatâ
Savbını dost fikretinüñ eylesün savâb

Azmüñe kanda kim ola olsun delîl feth
Fikrüñle bikr gayb öñinde olmasun hicâb

Disün felekde saña güneş sâhibü?l-livâ
Olsun kamer dilinde aduñ Mâlikü?r-Rikâb

Ahmedi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |