#

Seherde Çünki Bulut Yir Yüzine Saçdı Gül-âb

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Seherde çünki bulut yir yüzine saçdı gül-âb
Sabâ yili yañagından gülüñ götürdi nikâb

Gülüñ dibinde maâşirleri görüp bülbül
Ohudı sûz-ıla ?tûbâ lehüm ve hüsnü me?âb?

Arûs-ı bâg meger cilve idiser ki bu gün
Abîr dökdi hevâ vü harîr geydi türâb

Ne dürlü gevher ü ne sîm ü zer çıharur gök
Yirüñ hazâyin açup Müfettihü?l-Ebvâb

Gülüñ yüzinde görüp şeb-nemi acebleyü dir
Bu şemde nice hoş cem olmış âteş ü âb

Menâbirinde gülüñ uş hatîb olup bülbül
İşit ne nagmeler ile seherde itdi hitâb

Virür nebâta hayât esdügince bâd-ı sabâ
Olur mübeşşir-i rahmet belürdügince sehâb

Bu rahmetüñ eserinden tolu-durur yir ü gök
Nidâ-yı ?fatebirû? minhü yâ ûlü?l-elbâb?

Bu kuşlara niredendür bu dürlü dürlü nüvâ
Bu güllere niredendür bu renk renk siyâb

Meger ki nergise lâle-piyale sundı gice
Ki subh-dem gözi toptoludur humarıla hwâb

Ne iñledi gül ü ne rengi döndi kirm düşüp
Tenine eyle ki Eyyûb ?innehü evvâb?

İy yâr gel varalum bâga ki oldı agaçlaruñ
Libâsı atlas u tâcı akîk u dürri hoş-âb

Cemâlüñüñ düşer olursa aksi gül-zâra
Aceb degül eriyüben hayâdan olsa gül-âb

Husûmeti ne-durur cân u akl-ıla Yâ-Rab
Bu câ?û gözlerüñüñ ?iz tesevverü?l-mihrâb?

Çemende celve iderken işidüben lâle
Cemâlüñ âyetini ?harre râkian ve enâb?

Tapuña irmege yohdur bizüm bidâatümüz
Meger ki bir sebeb ide Müsebbibü?l-Esbâb

Gümân iden ki fasâhetde Ahmedî?ye ire
Meselde oldı umî?i ?bikîatin keserâb?

Ahmedi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |