#

Yüzüne Nice Diyem Kim Kamerdür

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Yüzüñe nice diyem kim kamerdür
Kim andan şems dahı bir eserdür

Saçuñ anber beñüñdür dâne-i müşg
Lebüñ lal ü dişüñ silk-i güherdür

Kaşuñ yayından atılan ol ohdur
Ki aña cân u dîn ü dil siperdür

Kaşuñı akl beñzetmiş hilâle
Gör ol bârîk-bîn ne kej-nazardur

Gözüm görmek diler dâyim yüzüñi
Kamunuñ dilegi nûr-ı basardur

Irah senden yanarken şem bigi
Bu ne hûn-ı dil ü ne bîm-i serdür

Gözümdür feth-i bâb iden oduma
Bu ter-dâmen aceb deryâ-cigerdür

Gözüñ cânları ider sayd dâyim
Bu kanlu nîşe aña böyle hederdür

Nazar idüp cemâlüñ görmeyincek
Giceden gündüzüm târîk-terdür

Getür câmı ki irdi îd ü nev-ruz
Çiçekden yir yüzi pür-zîb ü ferdür

Çemen hem-şek-i tûtîdür ü lâle
Tezerv ü şâh-ı gül tâvus-ı perdür

Kelîm olup kelâma geldi bülbül
Ki karşusına anuñ nâr u şecerdür

Hevâdan her ne kim tagıla anber
Bulıtdan her ne kim irer dürerdür

Virelüm bâde-y-ile ömr dâdın
Bögün kim devr-i şâh-ı dâ?-gerdür

Emîr Sülmân e?azz?allahü nasra
Ki fazlı anuñ Alî adli Ömerdür

Sipâhına muîn izz-ile nusret
Livâsına karîn feth ü zaferdür

Süñüsi dâfi-i her zulm ü fitne
Kılıcı kâmi-i her-şûr u şerdür

Kemer baglamayan kullıgına anuñ
Nice kim ney veger Rüstem kem-erdür

Fütûhı dâsitânı uş görinür
Hadîsi İskenderüñ cümle semerdür

Görüp işitmege medh ü duâsın
Dime nergis benefşe kûr u kerdür

Anuñ şükrin diyen dillerde oldı
Sözüñ tanı ne resme kim şekerdür

İşigi kıble-i erbâb-ı devlet
Kapusı melce-i ehl-i hünerdür

Eline ebr nice diyeyim kim
Anuñ feyzı su bunuñ sîm ü zerdür

Dekâyık sırrınadur aklı mahzen
Hakâyık dürrine göñli makardur

Anuñ-çun sebze-durur adli bâgı
Ki şâhuñ kılıcı aña bahûrdur

Urınsa tâc hasmı girü hasdür
Horûs uş dûn egerçi tâc-verdür

Kılıcından adû cân kurtara mı
Ki boynı bu kılıca reh-güzerdür

«enâsı eflâk tûmârında merkûm
Medîhi levh üzere müstetardur

Kulına şeh bir at inâm itdi
Ne diyeyim ne zîba cânavardur

Yürise su-durur yügürse yildür
Velîkin berk şöyle kim hacerdür

Kazâ bigi irişür düşmene ol
Sanasın kim meger pey-i kaderdür

N?ireye kişi irmek diler-ise
Burâk-ı fikr bigi râh-berdür

Hilâl-i feth-durur nali anuñ
Anuñ-çun çarh aña bî-siperdür

Kayada taşda oldur âhenîn-pây
Anuñ-çun yiryüzi andan pür-şererdür

İrer bir kâmile bir mülke gerçi
Binen yüridüginden bî-haberdür

Eger sarsarla koşılur olursa
Anı biñ mîl bir demde geçerdür

Gereklüden ne kim dirler var anda
Eger eksügi varsa bir eyerdür

Kayurma Ahmedî kim anı virenden
Ol eksük dahı kim dirsin biterdür

Seni deryâ bigi bayıda dürre
Melik kim pâdişâh-ı bahr u berdür
Anuñ inc
âmı hwânın sorar-ısañ (XXXIII/40)
Cihânuñ varı aña mâ-hazardur
Duc
âsın her seher vird it anuñ kim (XXXIII/41)
Duânuñ mevsümi vakt-i seherdür

Ahmedi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |