#

Nefes Urdı Saçuñdan Ter Benefşe

Şairin diğer şiirlerini okuyun

Nefes urdı saçuñdan ter benefşe
Hevâyı itdi pür-anber benefşe

Haber cândan virür zülfüñ nesîmi
Aña beñzeye mi iy dil-ber benefşe

Zümürrüdden görüp susende hancer
Geyür pîrûze-gûn migfer benefşe

Senüñ zülfüne âşıkdur anuñ-çun
Bükilüp oldı uş çenber benefşe

Saçuñ reyhanına hayrân olupdur
gip boynın aña bakar benefşe

Meger kim Hızr-ıla hem-hırka oldı
Ki tonın eyledi ahdar benefşe

Sabâ çözse saçuñ bendin sabâhın
Tola yirüñ yüzi yik-ser benefşe

Yañaguñ sebzesinde taña kaldum
Ki nice bitürür âzer benefşe

Yüzüñde yaraşur tagılsa zülfüñ
Ki gül-zâra olur zîver benefşe

Duhânı olsa âh-ıla aceb mi
Ki ışk odınadur micmer benefşe

Nice derler hayâsından saçuñuñ
Seherde gör i nesrîn ber-benefşe

Saçuñdan ne kohu tuydu aceb kim
Bu resme oldu hoş mahber benefşe

Yüzüñle zülfüñi görüben oldı
Yoluña hak eger gül ger benefşe

Saçuña müşg dimiş pâyimâçân
Turup bu cürme afv ister benefşe

Hat-ı pîrûze lalüñde yazupdur
Olur şekkerle şîrîn-ter benefşe

Zi bulmış hat lebüñde Âb-ı Hayâtı
Hızır mı olmuş bu cân-perver benefşe

Gözûñle zülfüñe öykündügi-y-çün
Uş oldı kûr nergis ker benefşe

Dili eñseden çekildi didügi-y-çün
Yüzüñe gül zübân-âvar benefşe

Dilüñi sahla ney bigi ki dilden
Yile vardı olup muztarr benefşe

Nitekim şem dil uzatdugı-y-çun
Gidüp başı kalur bî-ser benefşe

Gider mâlı çü görürsin yil alur
Ni kim gizlerse sîm ü zer benefşe

Yalıñ kim çıka od irdükde kibrît
Nazar itdükde aña beñzer benefşe

Ser-encâmını añup lâle bigi
yire urdı ser ü efser benefşe

Reyâhînüñ degülse mâteminde
Göge nişe boyar micer benefşe

Baña iden mihneti görüben oldı
Nizâr u zâr u hem lâgar benefşe

Çekerse hasmuñuñ biñde birini
Ola abher bigi asfer benefşe

Şehüñ medhinde ebkem oldugı-y-çun
Kara toprag ider bister benefşe

Eger şâh-ı cihânuñ adın añsa
Ola-y-dı pür-zer ü gûher benefşe

«enâsında senâya itse rûşen
Ola-y-dı şöyle kim ahter benefşe

Nefes mihrüñden urdı tûtî bigi
Yidügi oldı kamu şekker benefşe

düşer hasmuñ başı hışmuñ yilinden
Nite kim iricek sarsar benefşe

Reyâhîn pây-bûsuña gelürler
Olara olmış uş reh-ber benefşe

Yazar hulkuñ gülinüñ vasfını kim
Varakların idüp defter benefşe

Redîf-i şir olur şol şart-ıla kim
İde söz kadrini ber-ter benefşe

Olur mı hoş-nefes bî-manâ olsa
Kasâyidde redîf iyer benefşe

Benefşe rengine olahlıg-ıla
Ola mı hîç sîsenber benefşe

Mükedder mi olur geydügi-y-içün
Çemende atlas-ı muhdar benefşe

Benefşe bitürür fikri Ahmedînüñ
Hazânda kim solar yiter benefşe

Hünerden nice olayım şâd çün kim
Hünerdendür ki olur gam-hwâr benefşe

Çü geh yile varur geh oda düşer
Ne nef oldugı hoş mahber benefşe

Bu şiri görse cennet bâgu-bânı
Göre ne lutf-ıla biter benefşe

Niçe kim çetr-ile olmaz gül Ferîdûn
Nite kim tâc-ıla Nûzer benefşe

Aña ir kim serâyuñ gül-şeninde
Geye nergis gibi efser benefşe

Ahmedi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |