#

Âsaf-ı Gâzî ?Alî Pâşâ vezîr ibn-i vazîr
Kim senâ-h? ânîdür ehl-i fazl u dâniş bi-z-zarûr
Nice âsaf kim zuhûr-ı hışm u tedbîrin görüp
Hırkasın başına çekd ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Sîr-çeşm-i matbah-ı cûd ü sehâsı hırs u âz
Dâne-çîn-i hırmen-i ihsânıdur nezdîk ü dûr
Rezmde düşmen-güdâz bezmde hâtır-nevâz
Muhlis-i ehl-i tevâzu? hasm-ı erbâb-ı gurûr
Cûdı rehber oldı bu yanmış yakılmış ma?bede
Himmeti mi?mâr olup itdi ?imâret sa?y-ı gûr
Koydı bir âsâr-ı bâkî bu ?ibâdetgehde kim
Zikr-i hayrı söylenür efvâhda tâ-nefh-i sûr
Mâ-hasal heykel mine?l-bâb ile?l-mihrâb hep
Evvelinden dahı sengîn oldı dahı nev-zuhûr
Şimdi minber söylesün ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Şimdi mihrâb eylesün ham-geşte kaddin müstakîm
Kim irişdi Hazret-i Âsafdan envâ?-ı sürûr
Nakş olan etrâf-ı tâvânında âyât-ı mübîn
Nûrdur ammâ ider çeşm-i ?adû-yı dîni kû
Vâkı? oldukça cihânda ?âdet-i hedm ü binâ
Nîk ü beden hâtıra zevk u gam itdükçe mürûr
Devletiyle dâ?imâ her cânibi ma?mûr ola
Hâne-i nâzı ?adû-yı ?izz ü câhı ola gûr
Yazdılar târîh-i ta?mîrin bu ?âlî ma?bedün
Heykel ü mihrâbı minberle yapıldı bî-kusûr
Ben didüm her mısra?-ı evvelden evvel harfini
?Add idünce bî-nazîr Âgâh bir târîh olu

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |