#

Tahmîs-i Gazel-i Vâlî-i Âmidî

Şairin diğer şiirlerini okuyun

I
Hayâl-i la?li tâ kim dîde-i bî-h? âba düşmişdür
Gözüm merdümleri bezm-i şarâb-ı nâba düşmişdür
?Aceb sabr ü tahammül ma?den-i sîmâba düşmişdür
Yine ?aks-ı ruh-ı dilber dil-i pür-tâba düşmişdür
Sanursın pertev-i mehdür ki rûy-ı âba düşmişdür

II
?Adû-yı cân u dil gamzen mi ebrûlar mıdur yoksa
Edîb-i fitne sâhirler mi câdûlar mıdur yoksa
Şüküfte gülşen-i cennetde şebbûlar mıdur yoksa
Dökülmüş ?ârızun üstünde gîsûlar mıdur yoksa
Ya sünbül sâyesidür pertev-i mehtâba düşmişdür

III
Sipihrün mezra?ında kalmamış bir hûşe-çîn hergiz
Ki tuhm-ı fitneden hâlî degül rûy-ı zemîn hergiz
Bu mâtemhânede eksik degül âh u enîn hergiz
Nesîm-i merhametle olmadı sâhil-nişîn hergiz
Cihânda fülk-i ?işret gûyiyâ girdâba düşmişdür

IV
Ne lâzım mübtelâ-yı ?aşka dehrün gayr-ı âmâli
Yeter sermâye-i ?işret temâşâ-yı hat u hâli
Nice âşüfte olmaz ?âşık-ı mahzûnun ahvâli
Degüldür bir nefes sevdâ-yı zülf-i yârdan hâli
Dil-i pür-hûn anunçün böyle pîç ü tâba düşmişdür

V
Çemende meclis-i rindân sürûr-âmîz imiş bildüm
Leb-i gül-reng-i sâkî bâdeden perhîz imiş bildüm
Dil-i mahzûn-ı Âgâh inbisât-engîz imiş bildüm
Bu şeb bezm-i harîfân neş?eden leb-rîz imiş bildüm
Meger kim şi?r-i Vâlî hâtır-ı ahbâba düşmişdür

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |