#

I
Dilâ şimden girü dâmân-ı kûh-ı gam yatagundur
Seni böyle perîşân iden âşüfte dimâgundur
Sana kim didi meyden tevbe kıl kendi yasagundur
Temâşâ-yı çemenden men? iden dîvâr-ı bâgundur
Gönül-sûzân iden cism-i nizârun tâze dâgundur
Seni pervâne-i ?aşk eyleyen kendi çerâgundur

II
Vücûdun âteş-i gam yaksa da incinme cânâna
Temennâ-yı visâl-i yâr iden ?âşık kıyar câna
Hadîs-i ehl-i dildür ?ârif isen atma yabâna
Budur meclisde dâ?im güft u gûy-ı şem? ü pervâne
Gönül-sûzân iden cism-i nizârun tâze dâgundur
Seni pervâne-i ?aşk eyleyen kendi çerâgundur

III
Bu dinlendi sadâ-yı tîşeden Ferhâd-ı nâ-şâda
Bu anlandı zebân-ı lâleden dâmân-ı sahrâda
Bu beyt-i dil-güşâ besdür kamu ?uşşâkı irşâda
Bunı tekrâr iderdi dem-be-dem Mecnûn-ı âzâde
Gönül-sûzân iden cism-i nizârun tâze dâgundur
Seni pervâne-i ?aşk eyleyen kendi çerâgundur

IV
Beni ayırdı çarh-ı sifle ol serv-i revânumdan
Hamûş oldı çemende bülbülân âh u figânumdan
O bî-pervâ hazer kılmaz ?aceb sûz-ı nihânumdan
Şikâyet kılmazam ol dilber-i nâ-mihrbânumdan
Gönül-sûzân iden cism-i nizârun tâze dâgundur
Seni pervâne-i ?aşk eyleyen kendi çerâgundur

VV
Garaz bir gün şikâyet-nâme-i ?aşk-ı mecâz itdüm
Yem-i fikre düşüp endîşe-i dûr ü dırâz itdüm
Tefe?ül eyleyüp Dîvân-ı Vecdîden niyâz itdüm
Açup bu matla?-ı rengîni Âgâh imtiyâz itdüm
Gönül-sûzân iden cism-i nizârun tâze dâgundur
Seni pervâne-i ?aşk eyleyen kendi çerâgundur

Agah


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |