#

Éy nesîm-i kudretüñ nefhinde âdem bir nefes
V?éy harîm-i gülşen-i lutfuñda ?âlem hvâr u has

Zikr-i hamdüñdür ki her milletden oldı âşikâr
Ka?be?den âvâz-ı hû büt-hâneden bâng-i ceres

Sensin ol bî-çün ki birdür saña nisbet her mekân
Kurb u bu?d u taht u fevk ü sağ u sol u pîş ü pes

Nâr-ı Mûsî?dür celâlüñ şemmesinden bir eser
Nûr-ı Ahmed?dür cemâlüñ pertevinden bir kabes

Tâlib-i dîdâr olan dil-teşne vü ğam-dîdeler
Cûy-i hûn akıtdılar gözden çü Ceyhûn u Aras

Zâlim ü bî-dâd içün dergâh-ı ?adlüñdür penâh
Zulm-i bî-feryâd içün yâduñ durur feryâd-res

Bulmasa tañ mı cihân zindânı bendinden halâs
Aña kim bu şeb-rev-i İblîs-i nefs oldı ?ases

Dâne içün dâm-ı hırsa düşse tañ mı murğ-ı cân
Anda ki Âdem gözleye gendüm Halîlu ?llâh ?ades

Kankı nâkesdür kese senden ümîdin kahr ile
Ni?met-i lutfuñla çün mahrûm kalmaz hîç kes

Ravza-i ?ışkuñda cân murğını ta?lîm étmege
Bu dokuz çarhı aña kılduñ müşebbek bir kafes

Ko senâ vü medhi gel ÂHÎ du?â-yı Hazret ét
Kim bu varlıkdan kamu ol bir du?âdur saña bes

Dâyim el üstinde tut devlet du?âsın ÂHİ?yâ
Şükr ü minnet Râzık?a el yüze sürmekdür meges

Ahi


© Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Şiirin telif hakkı sahibiyseniz ve sitemizden kaldırılmasını talep etmek için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
#

DİĞER SAYFALARIMIZ : Sesli Şiirler | Resimli Şiirler | Video Şiirler |